INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie udziału w szkoleniach oferowanych na platformie VOD

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: zarzad@frdl.org.pl
2.    Administrator w związku z uczestnictwem w szkoleniu oferowanym na platformie VOD będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:
-  dane podane do rejestracji na platformę VOD oraz niezbędne dane do wystawienia faktury: adres email,  nr telefonu, imię, nazwisko, oznaczenie pracodawcy, NIP, Regon, nazwa firmy, nr konta bankowego,
3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu udziału w szkoleniach udostępnionych na platformie VOD (w tym m. in. w zakresie rejestracji uczestnika, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia) organizowanych przez administratora, w oparciu o :
•    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą jako kontrahentem lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
•    art. 6 ust. 1 lit f - niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w zakresie identyfikacji przedstawicieli kontrahenta i osób kontaktowych w zakresie wykonania umowy oraz ustalania i dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia postępowań sądowych,
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, jeśli wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osoby, która nie jest stroną umowy, ale jest jej beneficjentem (np. w przypadku szkoleń dla pracowników instytucji publicznych).
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. Dane zostaną w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Escola LMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 22a lok. 14, 00-891 Warszawa. 
5.    Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych (Google, Google Analitics) oraz infrastruktury IT, marketingowych, podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu zawarte z nami tzw. Standardowe klauzule umowne  zaakceptowane przez Komisję Europejską.
6.    Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez niezbędny do realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
7.    Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8.    Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kontakt@vod.frdl.pl
9.    Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10.    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. 
11.    W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

 

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję