Szkolenia online

Dla kadry kierowniczej - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej.

4
Kup teraz
399 PLN 199.00 PLN

Czas trwania: 120 minut - 2 godziny
Cena: 199 PLN netto 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 10 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja przejawów mobbingu i wskazanie działań przełożonych, których nie można określić mianem mobbingu.
 • Uświadomienie istnienia instrumentów ochrony prawnej dla osób poszkodowanych wskutek mobbingu, skutków mobbingu dla pracodawcy.
 • Zapoznanie się z korzyściami płynącymi ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz z zagrożeniami płynącymi z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.
 • Zrozumienie przyczyn i mechanizmów powodujących mobbing.

Program szkolenia:

 • Wstęp
 • Zjawisko mobbingu  w zatrudnieniu – pojęcie, charakterystyka i skala problemu.
 • Płaszczyzny mobbingu. Pojęcie staffingu i bossingu.
 • Przebieg mobbingu.
 • Mobber  i ofiara mobbingu – charakterystyka.
 • Skutki mobbingu dla pracodawcy.
 • Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.  Znaczenie zmian przepisów Kodeksu pracy w 2019 roku w zakresie dyskryminacji i mobbingu (Dz. U. 2019 poz. 1043)
 • Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja.
 • Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
 • Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem.  Przykłady orzeczeń sądowych.
 • Reagowanie pracodawcy i kadry kierowniczej na przejawy mobbingu, dyskryminacji i molestowania, w tym molestowania seksualnego.
 • Zarządzanie zespołem pracowników. Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia.
 • Działania pracodawcy i kadry kierowniczej w zmierzające do rozwiązania sytuacji konfliktowej.
 • Jak radzić sobie z mobbingiem ? Działanie pracodawcy/przełożonego w przypadku zidentyfikowania mobbingu. Wewnętrzne i zewnętrzne instytucje wsparcia oraz ochrony prawnej.
 • Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Sytuacja prawna pracodawcy w zakresie ciężaru dowodu w procesie o mobbing lub dyskryminację.
 • Przeciwdziałanie  mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Znaczenie zasad współżycia społecznego w zakładzie i kształtowanie właściwych relacji pomiędzy pracownikami w oparciu o te zasady.
 • Korzyści z wprowadzenia kodeksu etycznego u pracodawcy.
 • Mediacja mobbingowe – znaczenie.
 • Przykłady ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu. Możliwe działania pracodawcy w oparciu o dane uzyskane z ankiet.
 • Jakie korzyści daje organizacja konsultacji dla pracowników i wprowadzenie obserwatora w zakresie identyfikacji zjawiska mobbingu?
 • Zadania pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu.
 • Jak skutecznie realizować wewnętrzną procedurę antymobbingową, w ramach prac powołąnej Komisji Antymobbingowej? Przebieg posiedzeń, przyjmowanie wyjaśnień od wnioskodawców, świadków i osób podejrzewanych o mobbing, wiążące ustalenia Komisji.

Janusz Białek - Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

 

 

 

polecane
Podpis elektroniczny w pracy urzędu. Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych.

Czas trwania: 1 godz. 50 min. - 80 minut części teoretycznej i 30 minut części...

Dla pracowników - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej.

Czas trwania: 190 minut - 3 godzinyCena: 199 PLN netto Udział w szkoleniu zwolniony z VAT...

Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania: 2 godz. 10 min. - 130 minut Cena: 199 PLN netto Udział w szkoleniu zwolniony...

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję